1. «مراتب سعادت» در فلسفة اخلاق ارسطو

دوره 14، شماره 31، بهار و تابستان 1396، صفحه 203-230

حسن میانداری


2. سعادتمندی انسان از منظر افلاطون (بررسی دو رسالة آلکیبیادس و فیلبُس)

دوره 12، شماره 28، پاییز و زمستان 1394، صفحه 5-26

شهین اعوانی