1. ابتنای ایمان دینی بر معرفت عقلی از منظر غزالی

دوره 14، شماره 31، بهار و تابستان 1396، صفحه 183-202

عبداله محمدی


2. نقد و بررسی رویکردهای بی‌نیازی وجود خدا از استدلال

دوره 10، شماره 23، بهار و تابستان 1392، صفحه 101-123

محمد سالم محسنی؛ رضا  برنجکار