1. تذکرة الاولیاء ، تذکره چیست؟ اولیاء کدامند؟

صفحه 5-34

شهرام پازوکی


2. ابن سینا و طبقه بندی حکمت تحلیل، تحقیق و تصحیح رسالة اقسام الحکمه

صفحه 35-138

محسن کدیور


3. نقد و معرفی کتاب رسائل الشجرة الالهیه فی علوم الحقائق الربانیه اثر شمس الدین محمد شهرزوری

صفحه 139-144

شهین اعوانی


4. A Critical Examination of Ibn-Sina’s Theory of the Conditional Syllogism

صفحه 5-20

ضیاء موحد


5. On Rumi’s Philosophy of Language

صفحه 39-98

آکیرو ماتسوموتو


6. Muslim Intellectuals and the Perennial Philosophy in the Twentieth Century

صفحه 39-98

زکریا مارک ویس