1. «کلمۀ الهی»: انواع آن و تطابق میان آنها از منظر عرفانی

دوره 15، شماره 33، بهار و تابستان 1397، صفحه 93-114

ندا حریری؛ شهرام پازوکی


2. نقدی بر تبارشناسی اشراقیان

دوره 12، شماره 28، پاییز و زمستان 1394، صفحه 27-40

زهرا زارع؛ شهرام پازوکی


3. احیای علم در مثنوی معنوی

دوره 10، شماره 24، پاییز و زمستان 1392، صفحه 5-28

شهرام پازوکی


4. حکمت زیبائی و هنر در مکتب شیراز بر اساس دو کتاب عبهرالعاشقین روزبهان بقلی شیرازی و دره التاج قطب الدین شیرازی

دوره 08، شماره 18، بهار و تابستان 1390، صفحه 5-21

شهرام پازوکی


5. عمل ‌گرایی مدرن در دین

دوره 07، شماره 15، بهار و تابستان 1389، صفحه 5-20

شهرام پازوکی


6. احیاء علوم ‌الدّین غزالی و ضرورت احیاء آن در روزگار ما

دوره 06، شماره 12، پاییز و زمستان 1388، صفحه 37-50

شهرام پازوکی


7. معرفت و نسبت آن با عمل در بهگود گیتا

دوره 06، شماره 11، بهار و تابستان 1388، صفحه 15-51

شهرام پازوکی؛ سعید گراوند


8. تذکرة الاولیاء ، تذکره چیست؟ اولیاء کدامند؟

دوره 05، شماره 09، پاییز و زمستان 1387، صفحه 5-34

شهرام پازوکی