1. مبانی سنتی هنرهای اسلامی

دوره 16، شماره 35، بهار و تابستان 1398، صفحه 121-138

حسین صبری؛ غلامرضا اعوانی


2. قصیدة یائیه میرفندرسکی: نسخه‌شناسی، تصحیح و تحقیق

دوره 13، شماره 29، بهار و تابستان 1395، صفحه 29-57

غلامرضا اعوانی؛ ایرج داداشی


3. Rethinking Philosophy in an Oriental Way

دوره 07، شماره 17، پاییز و زمستان 1389، صفحه 5-20

غلامرضا اعوانی


4. Is ENS PER SE the Definition of Substance in Avicenna

دوره 06، شماره 10، بهار و تابستان 1388، صفحه 2-25

غلامرضا اعوانی