1. تحلیل مابعدالطّبیعی علم و معرفت قدسی و تمایزشان از فلسفه از منظر دکتر سیّد حسین نصر و سنّت گرایان

دوره 16، شماره 36، پاییز و زمستان 1398، صفحه 119-144

سعید دهقانی؛ غلامرضا اعوانی؛ علیرضا حسن پور


2. مبانی سنتی هنرهای اسلامی

دوره 16، شماره 35، بهار و تابستان 1398، صفحه 121-138

حسین صبری؛ غلامرضا اعوانی


3. قصیدة یائیه میرفندرسکی: نسخه‌شناسی، تصحیح و تحقیق

دوره 13، شماره 29، بهار و تابستان 1395، صفحه 29-57

غلامرضا اعوانی؛ ایرج داداشی


4. Rethinking Philosophy in an Oriental Way

دوره 07، شماره 17، پاییز و زمستان 1389، صفحه 5-20

غلامرضا اعوانی


5. Is ENS PER SE the Definition of Substance in Avicenna

دوره 06، شماره 10، بهار و تابستان 1388، صفحه 2-25

غلامرضا اعوانی