1. هنر اسلامی یا هنر مسلمانان؟ نکاتی دربارة اصالت هنر اسلامی

دوره 14، شماره 32، پاییز و زمستان 1396، صفحه 135-151

حمیدرضا فرزان یار


2. خوانش‌ها و مکاتب فلسفة سیاسی اسلامی

دوره 12، شماره 27، بهار و تابستان 1394، صفحه 113-148


3. خمیرة ازلی در نزد سهروردی و رنه‌گنون

دوره 12، شماره 27، بهار و تابستان 1394، صفحه 113-148

بابک عالیخانی