1. تبیین رویکردها و فرایند روش‌شناختی حکمت اشراق

دوره 10، شماره 24، پاییز و زمستان 1392، صفحه 65-79

عبدالحسین خسروپناه


2. روش جمع و تطبیق نزد ابن‌ابی‌جمهور

دوره 10، شماره 23، بهار و تابستان 1392، صفحه 77-100

رضا کوهکن