1. تبیین و تحلیل علم دینی از دیدگاه شهید صدر

صفحه 5-38

فاضل حسامی


2. ایده » بلاکیف « در کشاکش دو خوانش وجودی و مفهومی

صفحه 39-64

محمد تقی سبحانی؛ اکبر اقیام کرباسی


3. نقد نظریهء تحویل قضایا به موجبهء کلیه بتّاته در منطق اشراقی

صفحه 65-94


4. جایگاه ثتا در مابعدالطبیعه

صفحه 95-122

احمد عسگری


5. دشواره تعریف جنس و نوع اضافی و دیگر مفاهیم متضایف: ارسطو، فرفوریوس، فارابی، ابن سینا

صفحه 123-148

مهدی عظیمی


6. تعریف و موضوع مابعدالطبیعه از دیدگاه توماس آکوئینی: ضرورت وجود الهیات مقدس

صفحه 149-188

لیلا کیان خواه