1. نسبت نفس و ادراک در حکمت صداریی

صفحه 5-28

حسن پناهی آزاد


2. الگوی حکمی-اجتهادی علوم انسانی

صفحه 29-66

عبدالحسین خسروپناه


3. تفسیر فلسفی شب قدر بر مبنای جهان شناسی و زمان شناسی حکمای الهی معاصر شیعه

صفحه 67-94

مهدی فدایی مهربانی


4. هویت تعلقی نفس و آثار آن در حکمت متعالیه

صفحه 95-110

عبدالله محمدی


5. تبیین ارزش شناخت صدرایی با نقد دیدگاه دیوید هیوم

صفحه 111-130

حمید رضا ورکشی؛ حمیدرضا رضانیا


6. Philosophy of Philosophy of Religion

صفحه 5-31

مهدی عبدالهی


7. Survey and Critique of First Intelligible and Secondary Philosoph ical In telligible in Transcendental Philosophy

صفحه 31-54

سید احمد غفاری قره باغی