نویسنده = عبدالحسین خسروپناه
تبیین و تحلیل جایگاه روش شهودی در دستگاه‌ فلسفی صدرالمتألهین

دوره 14، شماره 32، اسفند 1396، صفحه 213-226

10.22034/iw.2018.62697

حسام الدین مؤمنی شهرکی؛ عبدالحسین خسروپناه


نقد و بررسی دیدگاه میرداماد در اصالت یا اعتباری بودن وجود

دوره 12، شماره 28، اسفند 1394، صفحه 126-146

محمد مصطفائی؛ عبدالحسین خسروپناه


تبیین رویکردها و فرایند روش‌شناختی حکمت اشراق

دوره 10، شماره 24، اسفند 1392، صفحه 65-79

عبدالحسین خسروپناه


الگوی حکمی-اجتهادی علوم انسانی

دوره 08، شماره 19، شهریور 1390، صفحه 29-66

عبدالحسین خسروپناه