اهداف و چشم انداز

جاویدان‌ خرد، نشریه‌ای تخصصی است و به بررسی مقاله‌هایی می‌پردازد که مرتبط با حکمت دینی، اسلامی، ایرانی و مبادی هنر مقدّس باشد. تحقیقی و تحلیلی، و حاصل پژوهش و تفحص نویسنده و با موازین کامل پژوهشی و معیارهای مقالات علمی باشد.

هدف عمده نشریه جاویدان‌خرد این است که با  در معرض قرار دادن دستاوردهای نو پژوهشی در حوزه های مختلف مرتبط با حکمت دینی، اسلامی، ایرانی و مبادی هنر مقدّس، همراه با تحلیل ، تطبیق و نقد دیدگاه های مختلف فلسفی، امکان هم افزایی ارتباط علمی پژوهشگران  ملی و بین المللی را  فراهم آورد.

از این‌رو، امید است این نشریه با ایجاد فضای گفتگوی سازنده در عرصه مباحث مختلف فلسفی و بازخوانی اندیشه‌های فلسفی فیلسوفان مسلمان به زبان نو، باعث رشد تفکر فلسفی گردد. این مجله از مقالاتی که در رابطه با مسائل مهم فکری و فلسفی، راهی برای حل پرسش‌های نظری و برون رفت از مشکلات عملی ارائه کند استقبال می‌نماید.

موضوعات مرتبط:

  •  حکمت خالده
  • حکمت اسلامی
  • فلسفه اسلامی
  • فلسفه تطبیقی
  • هنر مقدس
  • یونان باستان