داوران

  • نوع  داوری: داوری بسته (Double blind peer review) و حداقل 2 داور
  • زمان داوری:  حداقل 4 هفته

 

با تشکر از تمامی داورانی که زمان و تخصص خود را جهت ارتقاء سطح کیفی محتوی مقالات نشریه "جاویدان خرد" صرف کرده اند. فهرست داورانی که در یک سال گذشته (1399) با نشریه همکاری داشتند، در زیر نوشته شده است:

 

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
محمد جواد اسماعیلی فلسفه اسلامی، فلسفه غرب استادیار موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
محمدرضا اسمخانی فلسفه غرب گروه مطالعات علم، موسسۀ حکمت و فلسفۀ ایران، تهران، ایران
شهین اعوانی فلسفه غرب معاون پژوهش و تحصیلات تکیملی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
غلامرضا اعوانی فلسفه غرب
علی افضلی
رضا اکبری فلسفه اسلامی استاد گروه فلسفه و کلام دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران.
حسن امیری آرا فلسفه غرب پژوهشگر
سعید انواری فلسفه اسلامی عضو هیئت علمی گروه فلسفه، دانشگاه علامه طباطبائی
حامد بیکران‌بهشت پژوهشگر گروه مطالعات علم، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
سعید بینای مطلق فلسفه غرب دانشگاه اصفهان- گروه فلسفه
بهمن پازوکی فلسفه غرب
شهرام پازوکی ادیان و عرفان
محمدهادی توکلی
میثم توکلی بینا فلسفه غرب مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
محمدجعفر جامه بزرگی فلسفه اسلامی عضو هیئت علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
غلامحسین جوادپور فلسفه اسلامی موسسه حکمت و فلسفه ایران
محسن جوادی
طاهره حاج ابراهیمی ادیان و عرفان دانشگاه‌ازاد. واحد علوم و تحقیقات
مینو حجت فلسفه غرب گروه فلسفه غرب، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه، تهران، ایران
بهروز حدادی ادیان و عرفان عضو هیات علمی
علی حسین خانی
محمد حسین زاده فلسفه اسلامی استادیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
داود حسینی منطق عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس
مالک حسینی فلسفه غرب استادیار گروه فلسفه / دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
حسین حمداللهی فلسفه اسلامی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
داود حیدری منطق 28
امیرحسین خداپرست فلسفه غرب مؤسسه‌ی پژوهشی جکمت و فلسفه‌ی ایران
عبدالحسین خسروپناه فلسفه اسلامی دانشیار موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه و نیز فرهنگ و اندیشه اسلامی
علیرضا دارابی منطق موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
سید موسی دیباج دانشگاه تهران
اسماعیل رادپور ادیان و عرفان استادیار موسسه حکمت و فلسفه ایران
محمد یوسف راسخ
اکبر راشدی‌نیا فلسفه اسلامی مرکز پژوهشی دایره المعارف علوم عقلی
احمد رجبی فلسفه غرب گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، ایران
رسول رسولی پور فلسفه غرب دانشگاه خوارزمی
مصطفی زالی فلسفه غرب استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
غلامرضا زکیانی دانشگاه علامه طباطبایی
سید مسعود زمانی فلسفه غرب استادیار و عضو هئت علمی
حسین زمانیها فلسفه اسلامی گروه فلسفه و حکمت اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
امیرحسین ساکت فلسفه غرب
روح‌الله سوری فلسفه اسلامی استادیار گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
محمد سوری ادیان و عرفان قم، پردیسان، انتهای بلوار دانشگاه، دانشگاه باقرالعلوم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکدۀ فلسفه و کلام اسلامی، گروه فلسفه،
احمد حسین شریفی فلسفه اسلامی
ایمان شفیع بیگ فلسفه غرب
حمیدرضا شمس‌نیا دانشجوی دکتری، دانشگاه ادیان و مذاهب قم
علی شهبازی
احمد شه گلی موسسه حکمت و فلسفه
فاطمه شهیدی فلسفه اسلامی
حسین شیخ رضایی فلسفه غرب مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
محمد جواد صافیان فلسفه غرب بازنشسته گروه فلسفه دانشگاه اصفهان
هادی صمدی هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سید حمید طالب زاده فلسفه غرب
محمدتقی طباطبایی فلسفه غرب
نیر طهوری گروه هنر،‌ واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
بابک عالیخانی ادیان و عرفان گروه ادیان و عرفان. موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
مهدی عبداللهی فلسفه اسلامی عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
محمد رضا عدلی ادیان و عرفان دانشیار گروه ادیان و عرفان، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
مهدی عظیمی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
قربان علمی ادیان و عرفان دانشیار دانشگاه تهران
مسعود علیا پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
اسماعیل علیخانی فلسفه اسلامی
سیداحمد غفاری فلسفه اسلامی استادیار گروه عرفان مؤسسه حکمت و فلسفه ایران
مهدی فدایی مهربانی فلسفه غرب
حمیدرضا فرزان‌یار
اسدالله فلاحی منطق مدیر گروه منطق موسسه حکمت و فلسفه ایران
مهرداد قیومی ادیان و عرفان دانشگاه شهید بهشتی فلسفه هنر
امیراحسان کرباسی زاده گروه فلسفه دانشگاه اصفهان
طاهره کمالی‌زاده فلسفه اسلامی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رضا کوهکن ادیان و عرفان موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
لیلا کیان‌خواه فلسفه اسلامی
مهدی گل پرور روزبهانی گروه معارف و علوم انسانی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)، تهران، ایران
امیرمحمد گمینی فلسفه غرب پژوهشکدۀ تاریخ علم، دانشگاه تهران
رضا گندمی فلسفه غرب دانشگاه تهران
سعید ماخانی فلسفه غرب
میثم محمدامینی پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری، دانشگاه شهید بهشتی
حسین محمدخانی فلسفه اسلامی معارف دانشگاه ازاد اسلامی واحد اراک ایران
عبدالله محمدی فلسفه اسلامی
ابوالفضل محمودی
علی مرادخانی فلسفه غرب
سید رحمان مرتضوی باباحیدری پژوهشگر پسادکتری موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
شمس‌الملوک مصطفوی فلسفه غرب دانشگاه آزاد ,واحد تهران شمال
علی اصغر مصلح فلسفه غرب گروه فلسفه، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
منصور معتمدی ادیان و عرفان
حسین معصومی همدانی ادیان و عرفان، فلسفه غرب عضو هیئت علمی بازنشسته موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
علیرضا منصوری فلسفه غرب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
عباس منوچهری
سید احمد میرصانعی منطق
امیر نصری فلسفه غرب عضو هیأت علمی دانشگاه هنر
مرتضی نوری فلسفه غرب استادیار گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
حسین هوشنگی گروه فلسفه دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق علیه السلام
هادی وکیلی عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی/پژوهشکده حکمت معاصر
محمد جعفر یاحقی ادیان و عرفان
ابوتراب یغمایی فلسفه غرب دانشگاه شهید بهشتی
سید محمود یوسف ثانی فلسفه اسلامی عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران