درونی کردن خدا در مکتب ابن عربی (نگاهی به نظریهٴ خدای آفریده در اعتقاد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه شیراز