1. جایگاه دعا و نیایش در سلوک اشراقی و مناجات‌های شیخ اشراق با ستارگان

دوره 16، شماره 36، پاییز و زمستان 1398، صفحه 27-49

سعید انواری


2. بررسی نقدهای ملاصدرا به تحلیل سهروردی از دگرآگاهی

دوره 16، شماره 36، پاییز و زمستان 1398، صفحه 159-174

سید علی طالقانی؛ ابوالقاسم صادقی


3. ادراک خیال به مثابه رابطه ای دوسویه میان نفس و عالم خیال از دید سهروردی

دوره 15، شماره 34، پاییز و زمستان 1397، صفحه 39-56

منیره پلنگی؛ زینب محمدنژاد


4. The Right to Excellence Illumination and Human Rights

دوره 12، شماره 27، بهار و تابستان 1394، صفحه 17-32

عباس منوچهری


5. Suhrawardi's Modal Syllogisms

دوره 09، شماره 21، بهار و تابستان 1391، صفحه 5-18

ضیاء موحد