دوره و شماره: دوره 06، شماره 12 - شماره پیاپی 3، پاییز و زمستان 1388