1. هویت هرمس موسسه جاودان خرد

صفحه 5-36

رضا امیری


2. احیاء علوم ‌الدّین غزالی و ضرورت احیاء آن در روزگار ما

صفحه 37-50

شهرام پازوکی


3. نگاهی به متون مذهبی علویان- بکتاشیان آناتولی

صفحه 51-66

شهاب ولی


4. معرفی کتاب المختار من مناقب الأخیار

صفحه 67-72

محمود سوری


5. Equilibrium and Realization: William Chittick on Self and Cosmos

صفحه 5-18

محمد رستم


6. Knowledge as a Mode of Being Mulla Sadra’s Theory of Knowledge

صفحه 5-19

حسین شیخ رضائی؛ محمد منصور هاشمی


7. A Ghazalian Predicament Epistemology and Metaphysics of Causation in the Works of Ghazali

صفحه 19-43

امیر احسان کرباسی زاده


8. Hughral et le Commentaire du K. al-Raema de Jabir

صفحه 43-71

رضا کوهکن


9. The Eliatic Function in the Islamic Tradition Khiar and the Mahdl

صفحه 71-97

زکریا مارک ویس