کلیدواژه‌ها = ارسطو
تمایز امکان و احتمال از منظر ابن‌سینا

دوره 20، شماره 44، اسفند 1402، صفحه 275-300

10.22034/iw.2023.407225.1709

مرتضی مزگی نژاد


خوانش ارسطویی از مفهوم شانس در نظریه ی تکامل داروین

دوره 17، شماره 38، اسفند 1399، صفحه 315-342

10.22034/iw.2020.250631.1456

فاطمه مشکی باف مقدم؛ فرح رامین


«مراتب سعادت» در فلسفة اخلاق ارسطو

دوره 14، شماره 31، شهریور 1396، صفحه 203-230

حسن میانداری