شناسنامه و صفحه فهرست مقالات

شناسنامه علمی شماره


فهرست مقالات به زبان فارسی

(شمارة 40- پاییز زمستان 1400)

 

 

مدل فهم هرمنوتیکی قرآن

در اندیشۀ گادامر

 

هاجر اسدی

فتحیه فتاحی‌زاده

ابوالفضل ساجدی

یوسف دانشور نیلو........................... 5-36

 

 

 

مبانی انتقاد هراکلیتوس از شاعران

 

علیرضا اسماعیل‌زاده برزی................. 37-62

 

 

 

«تشخّص» از دیدگاه غیاث‌الدین منصور دشتکی  بر مبنای حکمت متعالیه

 

معصومه اسماعیلی

منیره پلنگی....................................................... 63-88

 

 

 

بررسی انتقادی دیدگاه بورکهارت

درباره نگارگری ایرانی

 

محمدجواد سعیدی زاده................ 89-118

 

 

 

 

مسألة الهیات سیاسی: چیستی و امکان

 

مسعود سینائیان.................... 119-146

 

 

 

ارزیابی انتقادهای بوغوسیان به

برساخته‌انگاری تبیین عقلانی باور

 

     شهرام شهریاری.................... 147-173

 

 

 

نسبت فهم زبانی و شناخت ضمنی از نظر ویتگنشتاین؛ نقد رویکرد اسکاندیناوی

 

ابوالفضل صبرآمیز.................... 175-202

 

 

 

رسالۀ «فی الوجود» از حجّة الحق خیّام

                                                               

صادق نوکهن اهوازی

بابک عالیخانی........ 203-228

 

 

 

اصل سادگی در آثار هیئت و نگاهی دوباره

 به انگیزه‌های ایجاد مدل‌های غیربطلمیوسی

 

امیرمحمد گمینی.................... 229-258

 

 

 

خشونت علیه متافیزیک؛ بررسی انتقادی نقدهای رادیکال به خشونت متافیزیک

 

سیده زهرا مبلّغ.................... 259-289

بررسی مفاهیم اصلی نظام کیهانی -  اخلاقی نوکنفوسیوسی

 

مرجان نوری

نوری سادات شاهنگیان..... 291-314

 

 

 

المبدأ والمعاد ابن‌سینا؛ تحلیل مضمونی، ارزیابی پژوهش‌ها و نسخه‌شناسی اثر

 

سید حامد هاشمی

محمد جواد اسماعیلی.................... 315-346