شناسه ORCID برای نویسنده مسئول

به منظور انجام دقیق فرآیند داوری و همچنین مشابهت یابی مقالات ارسالی لازم است در هنگام ارسال مقاله نویسندگان شناسه ORCID خود را ارائه نمایند. جهت دریافت شناسه ORCID می‌توانید به اینجا مراجعه کنید.