معرفت و نسبت آن با عمل در بهگود گیتا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دوره دکتری ادیان و عرفان تطبیقی مرکز تربیت مدرس دانشگاه قم