دوره و شماره: دوره 06، شماره 11 - شماره پیاپی 1، شهریور 1388