مطالعه مقامات عرفانی از منظر عطّار بر اساس مجموع آثار وی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رکترا یبان و اربیات فارسی، را شنان ایار اسلامی واحد اراک.

2 دانشیار گرون یبان و اربیات فارسی، را شنان ایار اسلامی واحد اراک.

چکیده

سیر و سلوک را می توان مهم ترین رکن عرفان و وهم ممیآن ان ای رینر ا ها
معرفتی را ست. سالک واقعی با عنایت حق و ییر ر پیر کارران ب ا ریاضت و
مجاهدت، مراحل و مقامات طریقت را یکی پس ای رینر پشت سر می گاارر و تا
یما ی کم حق یک مقا را بم خوبی ارا کررن باشد می توا د بم مقا رینر ران یابد.
عطّار عارف بآرگی است کم رر تما اثار خور بم یبا ی سارن و شاعرا م، مقامات
را مطرح می کند. او بم توبم، یهد و ورع نان خاصی رارر و مقامات رینر ون
فقر، صبر، توکل و رضا را رر هایت پختنی و کمال مطرح می کند. این وشتار بر ان
است تا بم مطالعم مقامات رر اثار مختلف عطّار بپررایر و شیون طرح، بسامد و یآ
کمّ و کیف ا ها را بررسی ماید. یآ با استزارن ای رارن ها مطالعاتی بم رو
توصیزی تحلیلی بم برخی ای ابهامات و سؤالات رر این یمینم، پاسخ رهد.

کلیدواژه‌ها


-          قرآن کریم
-          پادشاه، محمبد متخلّص به شاد، چاپ دوم، آنندراج، انتشارات کتابفروشی خیام، تهران، 1363.
-          پورنامداریان، تقی، دیدار با سیمرغ (شعر و عرفان و اندیشه عطار)، چاپ ششم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، 1394.
-          خرّمشاهی، بهاءالّدین، حافظ نامه، 2ج، چاپ چهارم، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 1371.
-          راستگو، محمد، عرفان در غزل فارسی، انتشارات علمی و فرهنگی تهران، 1383.
-          راغب اصفهانی، حسین، مفردات الفاظ قرآن کریم، تحقیق: صفوان عدنان داودی، چاپ اول،  دارالعلم، بی‌جا، 1312ق.
-          رستگار، محمدحسین، راه میکده در سلوک الی الله، انتشارات ارمغان طوبی، چاپ اول، تهران، 1385.
-          زرّین کوب، عبدالحسین، صدای بال سیمرغ درباره‌ زندگی و اندیشه عطار، انتشارات سخن، چاپ دوم،  تهران، 1379.
-          ــــــــــــ ،  ارزش میراث صوفیه، چاپ یازدهم، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1382.
-          سجّادی، جعفر، فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی، چاپ سوم، انتشارات طهوری، تهران، 1362.
-          سّراج طوسی، ابونصر، اللمع فی التصوف، ترجمه‌ مهدی مجتبی، اساطیر،  تهران، 1382.
-          عطّار نیشابوری، فریدالدین محمّد، الهی نامه، تصحیح هلموت ریتر، انتشارات توس، تهران، 1359.
-           ـــــــــــــ ، منطق الطیر (مقامات الطیور)، به اهتمام و تصحیح سید صادق گوهرین، چاپ نهم، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 1372.
-          ـــــــــــــ ، دیوان، تصحیح تقی تفضّلی، چاپ هشتم، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 1374.
-          ـــــــــــــ ، اسرارنامه، با مقّدمه و تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی، انتشارات سخن تهران، 1386.
-          ـــــــــــــ ، مختارنامه، با مقّدمه و تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی، چاپ سوم، انتشارات سخن، تهران، 1386.
-          ـــــــــــــ ، تذکرة الاولیا، با بررسی و توضیح محمّد استعلامی، چاپ هجدهم، نشر زوّار، تهران، 1387.
-          ـــــــــــــ ، مصیبت نامه، مقدمه و تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی، چاپ ششم، انتشارات سخن، تهران، 1392.
-          فروزانفر، بدیع‌الزّمان، شرح احوال و نقد و تحلیل آثار شیخ فریدالدّین محمّد عطّار نیشابوری، زوّار،  تهران، 1389.
-          فیض کاشانی، محسن، علم الیقین فی اصول الدین، مترجم: حسین استاد ولی، چاپ دوم، حکمت، تهران، 1385.
-          کاشانی، عزالدین محمود، مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه، به کوشش  محمودرضا اسفندیار، چاپ اول، مؤسسه فرهنگی اهل قلم، تهران،1381.
-          معین، محمّد،  فرهنگ فارسی، ج2، امیرکبیر، تهران، 1364.
-          نصر، سید حسین، آموزه‌های صوفیان از دیروز تا امروز، ترجمه حسین حیدری و هادی امینی چاپ اول، انتشارات قصیده سرا، تهران، 1382.
-          هجویری، ابوالحسن علی بن عثمان، کشف المحجوب، تصحیح محمّد عابدی، سروش، تهران، 1393.