علوم ‌انسانی: نام‌ها و نزاع‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

چکیده

این مقاله در وهلة اول به کند و کاو در عنوان «علوم انسانی» و دیدگاه‌های رقیب‌اش می‌پردازد: «علوم‌فرهنگی»، «علوم‌اخلاقی» و سرانجام «علوم‌اجتماعی». و در ضمن می‌کوشد بر پیش‌زمینه‌های فلسفی آن عناوین نیز نظری بیافکند. با دو عنوان «علوم انسانی»  که برگزیده و رواج‌یافته ویلهلم دیلتای است، و «علوم‌فرهنگی» که پیش‌نهادة نوکانتیان و نیز ماکس وبر بود، گوشه‌ای از نزاع بر سر این دسته از علوم در نیمه دوم قرن نوزدهم آشکار می‌شود. در طرف دیگر این منازعه هم جان‌استوارت ‌میل ایستاده با پیشنهادش «علوم‌اخلاقی». او درحقیقت وامدار ارسطو است و از طبقه‌بندی علوم، اخلاق و منطق‌اش بهره می‌برد. اشاره به عنوان علوم‌اجتماعی بیشتر برای هشدار بر این خطای رایج‌ است که آن را ناسنجیده بر تمام علوم‌ انسانی اطلاق می‌کنند. پس دفع بعضی سوء‌ تفاهم‌ها کار ضمنی دیگر مقالة پیش رو است، که پیش از هر چیز از خود عنوان علوم انسانی و بعد از فروکاستن علوم ‌انسانی‌ به جامعه‌شناسی جدید، پیش آمده است.

کلیدواژه‌ها


-      Edwards, Paul (ed.); Encyclopedia of Philosophy; 8 Vol.; The Macmillan & The free Press; New York 1967. (Edwards)
-      Enzyklopedie Philosophie; Hrsg. von Hans Jörg Sandkühler ; 2 Bd.; Felix Meiner Verlag, Hamburg 1999. (Meiner Enzy. Phil.)
-      Handwörterbuch Philosophie; hrsg. von Wulff D. Rehfuss; Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2005 (Handwört. Phil.:)
-      Historisches Wörterbuch der Philosophie; 13 Bd.; Hrsg. von Joachim Ritter u. a.; Schwabe Verlag, Basel 1971-2007.  (HWPh)
-      Mcmillan's Encyclopedia of Philosophy; Editor in Chief: Donald M. Borchert; 10 Bd.; Thomson Gale, New York 2006. (Mcmillan's Ency. Phil.)
-      MicrosoftEncarta Enzyklopädie 2005; deutsche Version, Microsoft Corporation, USA 2005. (Encarta 2005)
-      Routledge Encyclopedia of Philosophy; Edward Craig (ed.), CD-Rom 1998. (Routledge Ency. Phil.)
-      The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2012 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <http:// plato.stanford.edu. (Stanford Ency. Phil.)
 
منابع آلمانی و انگلیسی
-      Gadamer, Hans-Georg; Hermeneutik I: Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik;, J.C.B. Mohr, Tübingen 61990.
-         Hermeneutik II: Wahrheit und Methode. Ergänzungen. Register; J.C.B. Mohr, Tübingen 21993.
-      Kjørup, Søren; Humanities/ Geisteswissenschaften/ humaines Sciences; Über. aus Dän. von Elisabeth Bense; Metzler, Stuttgart 2008.
-      Mill, John Stuart; A System Of Logic, Ratiocinative And Inductive. Being a Connected View Of The Principles Of Evidence And The Methods of Scientific Investigation; Harper & Brothers, New York 81882.
-        System der deduktivenund induktiven Logik. Eine Darlegung der Principien wissenschaftlicher Forschung, insbesondere der Naturforschung; übersetzt von J. Schiel; Braunschweig (?) 51868.
-      Rickert, Heinrich; Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung; Mohr, Freiburg i. B. 21910.
-      Kulturwissenschaft und Naturwissenschaf; Mohr, Freiburg i. B. 1899.
-      Schöllgen, Gregor; Max Weber; C. H. Beck, München 1989.
 
منابع فارسی
-   ادواردز، پل (ویر.)؛ علم‌شناسی فلسفی، گفتارهایی در فلسفۀ علوم تجربی؛ مجموعه مقالات منتخب از دایرة المعارف فلسفی پل ادوارزد؛ تر. عبدالکریم سروش؛ مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی (پژوهشگاه)، تهران 1372.
   فلسفۀ تاریخ. مجموعۀ مقالات از دایرةالمعارف فلسفه به سرپرستی پل ادواردز؛ تر. بهزاد سالکی، پژوهشگاه علوم انسانی، تهران 1375.
-      راین، آلن؛ فلسفۀ علوم اجتماعی؛ تر. عبدالکریم سروش، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران 1367.
فروند، ژولین؛ آراء و نظریه‌ها در علوم انسانی؛ تر. علی‌محمد کاردان؛ چ ا، مرکز نشر دانشگاهی، تهران 1362.