دوره و شماره: دوره 15، شماره 33، شهریور 1397 
تحلیل حدیث «المؤمن مرآۀ المؤمن» بر مبنای حکمت متعالیه

صفحه 73-92

10.22034/iw.2018.69606

منا تکاورنژاد؛ سید حسین سید موسوی؛ وحیده فخار نوغانی