1. کمیت قیاس شرطی نزد شمس الدین سمرقندی

دوره 15، شماره 34، پاییز و زمستان 1397، صفحه 113-134

اسدالله فلاحی


2. منطق ابهری در تلخیص الحقائق

دوره 13، شماره 30، پاییز و زمستان 1395، صفحه 101-132

مهدی عظیمی