نقش دادگی در اندیشه‌ی هایدگر متقدم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فلسفه غرب، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، تهران، ایران

10.22034/iw.2024.421879.1738

چکیده

هایدگر در اولین درسگفتار خود پس از جنگ جهانی اول به طرح پرسشی می‌پردازد که نقطه‌ای تعیین‌کننده در فلسفه را مشخص می‌کند: «آیا چیزی داده می‌شود؟» بدین ترتیب هایدگر مسأله‌ی دادگی را چنان طرح می‌کند که با سرنوشت پدیدارشناسی پیوند می‌خورد. هر تعینی که در این پرسش به دادگی بدهیم، ما را به ورطه‌ای در تقابل با ورطه‌ای دیگر می‌کشاند؛ یکی به سوی فلسفه در مقام علم به اشیاء و ابژه‌ها و دیگری فلسفه در مقام مدخلی برای تجربه‌ی «جهان». در این نوشتار می‌کوشیم اهمیت پرسش از دادگی نزد هایدگر را مشخص کنیم، نقد وی بر تعاریف نوکانتی از دادگی را بررسی کنیم و در نهایت روشن کنیم، از دیدگاه هایدگر محتوای راستین «آن می‌دهد/es gibt» در پدیدارشناسی چه می‌تواند باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات