دوره و شماره: دوره 20، شماره 43، شهریور 1402 
خیر اَعلی در روایات انس بن مالک

صفحه 73-100

10.22034/iw.2023.334252.1607

سیده‌زهرا حسینی جبلی؛ حامد خانی (فرهنگ مهروش)؛ ارسطو میرانی