تحقیق و تصحیح انتقادی رساله منسوب به ابن‌سینا انفساخ الصور الـموجودة فی النفس الـمخالفة للحقّ عن النفس البشریّة بعد الـموت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه تهران؛

2 استادیار دانشگاه پیام نور، واحد آبیک

چکیده

رسالهانفساخ الصورالموجودة    فی النفس المخالفة للحق عن النفس البشریة بعد الموت،یکی از آثار کوتاه فلسفی منسوب به ابن‌سیناست که تاکنون فقط یک بار در جلد اول کتاب حکمت بوعلی سینا به چاپ رسیده است.
 این رساله درباره‌ صور مخالف با حقی است که در نفس وجود دارند. در این‌ رساله دو مسأله مطرح می‌شود؛ مسأله اول اینکه آیا این صور تنها متخیله هستند یا علاوه بر آن، معقوله نیز هستند؟ و مسأله‌ دوم اینکه آیا این صورِ مخالف با حق، پس از مرگ، از نفس انسان جدا می‌شوند یا برای همیشه در نفس انسان باقی می‌مانند؟
مؤلفِ رساله ابتدا ثابت می‌کند که این صور علاوه بر متخیله بودن، معقوله نیز هستند و سپس ثابت می‌کند که پس از مرگ، این صور از نفس انسان جدا شده و مضمحل می‌گردند.
تصحیح تحقیقی این رساله بر پایه پنج نسخه‌ موجود در کتابخانه‌های احمد ثالث و نور عثمانیه در ترکیه، کتابخانه پترمن در آلمان، کتابخانه آیت‌الله گلپایگانی در قم، و کتابخانه دانشگاه تهران انجام گرفته است.

کلیدواژه‌ها