ملاحظاتی در باب آموزة هراکلیتوس (قطعة ب 25) در سنت آباء کلیسا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر پسادکتری دانشکده فلسفه، زبان و ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه سائوپائول

چکیده

اگر چه نقل و اظهار نظر افلاطون در خصوص هراکلیتوس مناقشه برانگیز بوده است، با این حال، هیچ کس نمی‌تواند منکر آن شود که نقل و اظهار نظر مذکور، حلقه‌ای مهم، و بویژه از قدیمی ترین حلقه ها، در انتقال اندیشه فیلسوف اِفِسوسی بوده است. یکی از دلایلی که باعث نادیده گرفتن این انتقال در سیر فهم و تفسیر اندیشه هراکلیتوس شده است، این موضوع است که اظهار کننده آن، یک «ناقل» نیست و از آنجا که وی اندیشه اسلاف خود را در خدمت روش فلسفی خویش می‌گیرد، جهد هرمنوتیکی وی ممکن است تغییرات و اصلاحاتی را به همراه آورده باشد. ولکن، از آنجا که این تغییرات و اصلاحات، از تاریخ عقاید جداناشدنی است، مؤلفه‌ای استوار در اشتغال فلسفی محسوب می‌گردد.
این مقاله در پی آن است که نشان دهد که نقل و اظهار نظر افلاطون در رساله کراتیلوس در خصوص هراکلیتوس، این قابلیت را دارد که به فهم انتقال قطعة مشهور از هراکلیتوس، طی دوره باستان متأخر کمک کند و متضمن شیوه‌ای در تفسیر فیلسوف افسوسی باشد. ما این نوشتار را به گونه‌ای عرضه می‌کنیم که بر این هم آوایی قطعة ب 25 و بر نوعی پیوند با سنت آبای کلیسا که این قطعة را انتقال داده است، تأکید نماییم.

کلیدواژه‌ها


-      Bernard, Jean-Pierre (1998) L’univers d’Héraclite. Paris : Belin.
-      Bollack, Jean &Wismann, Heinz (1972) Héraclite ou la séparation. Paris : Minuit.
-      Burnet, J. [Ed.] (1958 [1900]) Platonisopera, vol. 1. Oxford : ClarendonPress.
-      Bywater, I. [Ed.] (1969) HeraclitiEphesiiReliquiae. Chicago : Argonaut Inc. Publishers.
-      --------------- (1890) Aristoteles : EthicaNicomachea. Oxford : ClarendonPress.
-      Canivet, Pierre. [Ed., Comm. & Trad.] (1958a) Théodoret de Cyr. Thérapeutique des maladies helléniques, vol. 1. Paris : Cerf.
-      ---------------- (1958b) Théodoret de Cyr. Thérapeutique des maladies helléniques, vol. 2. Paris : Cerf.
-      Croiset, A. souligne & Bodin, L. [Eds. &Trads.] (1968) Platon, Œuvres Complètes, tome III, Gorgias- Ménon. Paris : Les Belles Lettres.
-      Diels, H. &Kranz, W. (1951 [1903]) [Eds. &Trads.] Die Fragmente der Vorsokratiker, erster Band. Berlin : WeidmannscheVerlagsbuchhandlung.
-      van den Hoek, Annewies [Ed.] &Mondésert, Claude [Trad.] (2001) Clément d’Alexandrie : Les Stromates IV. Paris : Du Cerf.
-      Kahn, Charles [Ed., Trad. &Comm.] (2001) The art and Thought of Heraclitus : An edition of the fragments with translation and commentary. Cambridge : Cambridge UniversityPress.
-      Kidd, Ian (1995) “Somephilosophicaldemons”. En : Bulletin of the Institute of ClassicalStudies, Vol. 40, pp. 217-224.
-      Kirk, Geoffrey S. [Ed., Trad. &Comm.] (1954) The Cosmic Fragments. Cambridge : Cambridge UniversityPress.
-      Laks, André & Most, Glenn [Eds. &Trads.] (2016a) Early Greek Philosophy 1 : Introductory and Reference Materials. Cambridge (Mss.) : Harvard UniversityPress.
-      ---------------- (2016b) Early Greek Philosophy 3 : EarlyIonianThinkers, Part 2. Cambridge (Mss.) : Harvard UniversityPress.
-      ---------------- (2016c) Early Greek Philosophy 5 : Western Greek Thinkers, Part 2. Cambridge (Mss.) : Harvard UniversityPress.
-      Mansfeld, Jaap (1992) Heresiography in Context : Hippolytus’ Elenchos as a Source for Greek Philosophy. Leiden : Brill.
-      Marcovich, Miroslav [Ed., Trad. &Comm.] (1967) Heraclitus : Greek textwitha short Commentary. Mérida : De los Andes UniversityPress.
-      Marcovich, Miroslav [Ed.] ---------------- (1986) Hippolytus. Refutatio omnium haeresium. Berlin : De Gruyter.
-      Marcovich, M., Mondolfo, R. &Tarán, L. [Eds. &Trads.] (2007) Eraclito : Testimonianza, Imitazioni e Frammenti. Milano : Bompiani.
-      Mazon, Paul [Ed. & Trad.] (1982) Hésiode : Théogonie, Les Travaux et les Jours, Le Bouclier. Paris : Les Belles Lettres.
-      Méridier, Louis [Ed. & Trad.] (1931) Platon : Œuvres Complètes, tome V, Cratyle. Paris : Les Belles Lettres.
-      Merino, Marcelo [Trad.] (2003) Clemente de Alejandría : Stromata IV-V : Martiriocritiano e investigación sobre Dios. Madrid Ciudad Nueva.
-      Mouraviev, Sergei (2008) Heraclitea III.2. Recensio : Placita (Thèses et doctrines attribuées à Héraclite par les Anciens). SanktAgustin : Academia Verlag.
-      ---------------- (2006a) Heraclitea III.3.B/i. Recensio : Fragmenta (Les fragments du livre d’Héraclite : Les textes pertinents).SanktAgustin : Academia Verlag.
-      ---------------- (2006b) Heraclitea III.3.B/ii. Recensio : Fragmenta (Les fragments du livre d’Héraclite : Les textes pertinents).SanktAgustin : Academia Verlag.
-      ---------------- (2002) Heraclitea III.3.A. Recensio : Fragmenta (Les fragments du livre d’Heraclite : Le langage de l’Obscur. Introduction à la poétique des fragmentes). SanktAgustin : Academia Verlag.
-      Sanchez Castro, Liliana Carolina (2010) “El Cratilo y las doctrinas heraclíteasdellogos y delfuego”. En : Hypnos 25, II semestre de 2010, pp. 239-258.
-      ---------------- (2009) La tradicióninterpretativaplatónica sobre Heráclito : el Cratilo y la doctrina delflujoperpetuo. Bogotá : UniversidadNacional de Colombia : http://www.bdigital.unal.edu.co/2628/
-      Siniossoglou, Niketas (2008) Plato and Theodoret : The Cristian Appropriation of PlatonicPhilosophy and the HellenicIntellectualResistance. Cambridge : Cambridge UniversityPress.
-      Solmsen, F. [Ed.] (1970) Hesiodiopera. Oxford : ClarendonPress.
-      Torrens, Montserrat [Trad.] (1991) Los gnósticos II. Madrid : Gredos.
Wendland, Paul [Ed.] (1916) HippolytusWerke, dritter Band : Refutatio omnium haeresium. Leipzig : J. C. HinrichsVerlag.