دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تحلیلی نوین از موقف صراط بر اساس تلقی عرفانی از حکمت متعالیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1402

10.22034/iw.2023.403445.1699

سیده زهرا موسوی بایگی؛ سیدمرتضی حسینی؛ عباس جوارشکیان