دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

روش دکارت در تبدیل استنتاج به شهود ( بررسی 3 قاعده نخست از رساله قواعد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1401

10.22034/iw.2020.262340.1487

علی اردشیر لاریجانی


ردّ نظریه هِیوم در باره معجزات از نگاه فلسفه و تاریخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.22034/iw.2023.335956.1611

قاسم خانجانی


مفاهیم اخلاقی فربه و نقش آنها در نقد فروکاهش‌گرایی در اخلاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.22034/iw.2022.356942.1645

مینو حجت


تبیین صناعت مغالطه و نقش خیال در آن از منظر فارابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.22034/iw.2023.361654.1649

سیده ملیحه پورصالح امیری؛ زینب برخورداری


رویارویی علوم قدیم با تبیین دکارتی و نیوتنیِ نجوم جدید در دوران قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.22034/iw.2023.367640.1655

امیرمحمد گمینی


Value-ladeness of Science and Ethical Naturalism

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.22034/iw.2023.386349.1672

میثم محمدامینی


McDowellian Naturalism and Strong Emergence

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.22034/iw.2023.389358.1674

Tony Cheng


The Critique of the Concept of “Pure Nature”

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.22034/iw.2023.389513.1675

Franco Manni


Neither Individuals nor Relations? A criticism of ontic structural realism from a naturalistic stance

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.22034/iw.2023.389514.1676

Justin P. Holder


A Strong Emergentist View on Naturalism: A Unifying Picture Without Physicalism

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.22034/iw.2023.389535.1677

Kerim Can Kıraç


Why Must an Adequate Naturalism Accommodate Substantive Normative Notions?

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.22034/iw.2023.389537.1678

Özer Türker


طبیعی‌‏انگاری فیلسوفان متقدم یونانی از منظر عارفان و حکیمان اشراقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.22034/iw.2023.390477.1680

شهرام پازوکی