76. ابن‌مقفع و مکتب اخلاقی وی

دوره 10، شماره 23، بهار و تابستان 1392، صفحه 57-76

رستم فلاح؛ احد فرامرز قراملکی


77. مقایسه نامحدود وجودی با نامحدود کمّی

دوره 13، شماره 29، بهار و تابستان 1395، صفحه 59-84

روح‌الله سوری؛ زهرا بیگلری


78. دفاع حکیم سبزواری از سهروردی در کیفیّت اِبصار

دوره 13، شماره 30، پاییز و زمستان 1395، صفحه 61-82

محمد هادی توکلی؛ حسینعلی شیدانشید


79. درونی کردن خدا در مکتب ابن عربی (نگاهی به نظریهٴ خدای آفریده در اعتقاد)

دوره 07، شماره 15، بهار و تابستان 1389، صفحه 63-86

سعید رحیمیان


80. نقد نظریهء تحویل قضایا به موجبهء کلیه بتّاته در منطق اشراقی

دوره 08، شماره 20، پاییز و زمستان 1390، صفحه 65-94


81. ضد عرفان در برابر تجربه گرایی رویارویی دو دیدگاه درباره عرفان و تجربه عرفانی در سده بیستم

دوره 07، شماره 17، پاییز و زمستان 1389، صفحه 65-100

قاسم کاکایی؛ اشکان بحرانی


82. تفسیر فلسفی شب قدر بر مبنای جهان شناسی و زمان شناسی حکمای الهی معاصر شیعه

دوره 08، شماره 19، بهار و تابستان 1390، صفحه 67-94

مهدی فدایی مهربانی


83. نسبت‌های چهارگانه در بوته نقد

دوره 09، شماره 22، پاییز و زمستان 1391، صفحه 71-90

علی‌اصغر جعفری‌ولنی


84. نقد و معرفی کتاب رسائل الشجرة الالهیه فی علوم الحقائق الربانیه اثر شمس الدین محمد شهرزوری

دوره 05، شماره 09، پاییز و زمستان 1387، صفحه 139-144

شهین اعوانی


85. A Critical Examination of Ibn-Sina’s Theory of the Conditional Syllogism

دوره 05، شماره 09، پاییز و زمستان 1387، صفحه 5-20

ضیاء موحد


86. ارزیابی رویکرد صدرایی و اشراقی به فرآیند دیدن

دوره 08، شماره 18، بهار و تابستان 1390، صفحه 57-83

ناصر مومنی


87. تشکیک وجود و ماهیت در نظام فلسفی شیخ اشراق

دوره 15، شماره 34، پاییز و زمستان 1397، صفحه 57-72

میثم زنجیرزن حسینی


88. مسالک سبعه در حکمة الاشراق سهروردی

دوره 06، شماره 10، بهار و تابستان 1388، صفحه 59-71

بابک عالیخانی


89. زبان دین از منظر علامه طباطبایی

دوره 12، شماره 28، پاییز و زمستان 1394، صفحه 61-84

شهاب شهیدی


90. مفهوم «پیر» در فرمان منسوب به امام صادق(ع)

دوره 07، شماره 14، بهار و تابستان 1389، صفحه 63-82

شهاب ولی


91. تبیین و تحلیل اصل «کل شیء فیه کل شی ء» به سه قرائت در آثار عرفانی امام خمینی

دوره 16، شماره 35، بهار و تابستان 1398، صفحه 63-77

سیدمحمدجواد یثربی؛ سید محمود یوسف ثانی؛ محمد امین زارع


92. تبیین رویکردها و فرایند روش‌شناختی حکمت اشراق

دوره 10، شماره 24، پاییز و زمستان 1392، صفحه 65-79

عبدالحسین خسروپناه


93. تشکیک و خارجیت وجود: تأملی بر رویکردی ابن‌سینایی در نحوه احراز وحدت موضوع مابعدالطبیعه

دوره 14، شماره 31، بهار و تابستان 1396، صفحه 65-88

مصطفی زالی


94. معرفی کتاب المختار من مناقب الأخیار

دوره 06، شماره 12، پاییز و زمستان 1388، صفحه 67-72

محمود سوری


95. کاربردهای سه‌گانه عقل در نظر غزالی

دوره 06، شماره 11، بهار و تابستان 1388، صفحه 67-87

زهرا پورسینا


96. رازورزی و رمزگرایی در فلسفه‌ افلاطون

دوره 12، شماره 27، بهار و تابستان 1394، صفحه 69-90

ایمان شفیع‌بیک


97. ابن‌عربی و نظریة کسب اشاعره و خلق معتزله

دوره 09، شماره 22، پاییز و زمستان 1391، صفحه 71-90

مهدی زمانی


98. هستی‌شناسی، روش‌شناسی، و رابطه‌ آنها در طبیعت‌گرایی فلسفی

دوره 16، شماره 36، پاییز و زمستان 1398، صفحه 71-90

حامد بیکران بهشت؛ حسین شیخ‌رضایی


99. نگاه عرفانی به اختلاف عقاید و ادیان بررسی دیدگاه قونوی

دوره 07، شماره 16، پاییز و زمستان 1389، صفحه 73-86

سید محمود یوسف ثانی


100. تحلیل حدیث «المؤمن مرآۀ المؤمن» بر مبنای حکمت متعالیه

دوره 15، شماره 33، بهار و تابستان 1397، صفحه 73-92

منا تکاورنژاد؛ سید حسین سید موسوی؛ وحیده فخار نوغانی