1. ملاصدرای شیرازی و ملاهادی سبزواری و نقد نظریات حکما در مسئله وجود ذهنی

صفحه 5-35

ذبیح الله اوحدی


2. هدف خدا از خلقت در ساحت عقل و نقل

صفحه 37-59

مرتضی پویان


3. دفاع حکیم سبزواری از سهروردی در کیفیّت اِبصار

صفحه 61-82

محمد هادی توکلی؛ حسینعلی شیدانشید


4. نسبت امر «ممکن» با «زمان» و «قوه» در فلسفۀ فارابی

صفحه 83-100

فاطمه شهیدی


5. منطق ابهری در تلخیص الحقائق

صفحه 101-132

مهدی عظیمی


6. تبیینی نو از «اصالت وجود و ماهیت» از منظر استاد خسروپناه

صفحه 133-156

محمّد قمی


7. نسبت مفاهیم اعتباری حقیقی و واقع خارجی وذهنی دروحدت وکثرت

صفحه 157-174

سید مجید میردامادی


8. حکمت عدد هشت در هنر و معماری اسلامی

صفحه 175-192

وحیده وثوق زاده؛ محبوبه حسنی پناه؛ بابک عالیخانی


9. سهروردی به مثابه هنر-دانشمند سینوی

صفحه 5-20

نادیا مفتونی