دوره و شماره: دوره 06، شماره 10 - شماره پیاپی 1، تیر 1388