دوره و شماره: دوره 19، شماره 41، 1401 
دوگانه‌ی گفتار– نوشتار: تحلیلی فلسفی

صفحه 120-144

10.22034/iw.2023.354539.1637

فرزانه آرین نژاد؛ مالک حسینی؛ حمید رضا شعیری