دوره و شماره: دوره 13، شماره 30 - شماره پیاپی 2، اسفند 1395 
حکمت عدد هشت در هنر و معماری اسلامی

صفحه 175-192

وحیده وثوق زاده؛ محبوبه حسنی پناه؛ بابک عالیخانی