1. متافیزیک عمل در اندیشه ابن‌عربی

صفحه 5-20

حسن ابراهیمی؛ سید امیر اشرف واقفی


2. تبیین حرکت‌شناسی ابن‌سینا در سنّت تفسیری حلّ مشکلات الإشاراتِ طوسی

صفحه 21-52

محمد جواد اسماعیلی


3. مطالعه مقامات عرفانی از منظر عطّار بر اساس مجموع آثار وی

صفحه 53-77

اشرف روشندل پور؛ شاهرخ حکمت


4. مسأله هنر نزد افلاطون با تأکید بر شهود مثال خیر

صفحه 77-94

مریم سلطانی کوهانستانی


5. نگاهی انتقادی به الگوی نُه بخشی دو بخشی - در بررسی منطق دورة اسلامی

صفحه 95-110

امین شاه وردی


6. مقایسة گزارة بدیهی و گزارة پیشینی در مسألة توجیه

صفحه 111-134

سید احمد غفاری


7. هنر اسلامی یا هنر مسلمانان؟ نکاتی دربارة اصالت هنر اسلامی

صفحه 135-151

حمیدرضا فرزان یار


8. تحلیل و مقایسۀ چهار تفسیر از اخلاق نیکوماخوس

صفحه 153-182

روح الله کریمی


9. بررسی چگونگی اطلاق «موجود» بر موجودات از دیدگاه فارابی

صفحه 183-212

لیلا کیان خواه


10. تبیین و تحلیل جایگاه روش شهودی در دستگاه‌ فلسفی صدرالمتألهین

صفحه 213-226

حسام الدین مؤمنی شهرکی؛ عبدالحسین خسروپناه


11. آیا خدا شخص است؟

صفحه 227-258

محمد لگنهاوزن؛ منصور نصیری


12. مبانی فلسفی هنر در آثار ابن‌سینا

صفحه 259-278

حسین هاشم نژاد


13. نظریه مکان، محمول و تفرّد در فلسفه ژاپنی از نیشیدا تا ایزوتسو

صفحه 5-24

اونو جونیچی