دوره و شماره: دوره 16، شماره 35، شهریور 1398 
والنتینیه و آموزۀ مونیستی

صفحه 87-108

10.22034/iw.2019.185286.1318

مجتبی زروانی؛ افسانه فلاح نژاد دلیوندانی


مساله صوری سازی تعارض تکالیف

صفحه 179-206

10.22034/iw.2019.184152.1313

فاطمه سادات نبوی؛ محمدعلی یوسفی پور


سمبولیسم از منظر سنت گرایی

صفحه 207-232

10.22034/iw.2019.151273.1267

امیرحسین وحید دستجردی؛ سعید بینای مطلق؛ یوسف شاقول