دوره و شماره: دوره 16، شماره 36، بهمن 1398 
بخت، اتفاق و علیت عرضی از دیدگاه ارسطو

صفحه 271-298

10.22034/iw.2019.201466.1368

سیدامیرعلی موسویان؛ سید محمدرضا حسینی بهشتی