1. تأملی در باب نظرگاه عارفان خراسان و الزامات هستی‌شناسانه آن با تکیه بر میراث عرفانی بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی

صفحه 5-25

مجتبی اعتمادی نیا


2. خرّة کیانی بالاترین مقام معنوی در حکمت اشراقی

صفحه 27-46

سعید انواری؛ سپیده رضی


3. بررسی تطبیقی سه‌گانه های حکمت اسلامی و عرفان مولوی

صفحه 47-71

علی بابایی


4. تحلیل حدیث «المؤمن مرآۀ المؤمن» بر مبنای حکمت متعالیه

صفحه 73-92

منا تکاورنژاد؛ سید حسین سید موسوی؛ وحیده فخار نوغانی


5. «کلمۀ الهی»: انواع آن و تطابق میان آنها از منظر عرفانی

صفحه 93-114

ندا حریری؛ شهرام پازوکی


6. پدیدار شناسی ارادۀ آزاد در حکمت متعالیه

صفحه 115-125

محمد حسین زاده


7. بررسی هویت فلسفه اسلامی در آثار علامه طباطبایی ره

صفحه 127-150

محسن حسین نیا؛ سیدمحمدعلی دیباجی فره‌وشانی


8. جایگاه بدن در نفس شناسی صدرالمتالهین (بررسی هفت مبحث از علم النفس)

صفحه 151-171

فروغ السادات رحیم پور؛ مجید یاریان


9. علوم ‌انسانی: نام‌ها و نزاع‌ها

صفحه 173-198

سید مسعود زمانی


10. چه باشد آنچه خوانندش «فلسفه اسلامی»

صفحه 233-260

مهدی عبداللهی


11. تصحیح و تحقیق آغازۀ کتاب الحروف فارابی درباب «مقوله» و جایگاه آن در علوم و صنایع

صفحه 199-232

فاطمه شهیدی؛ سید محمود یوسف ثانی؛ سید حسین موسویان


12. رساله فی الفرق بین الزمان و الدهرو السرمد

صفحه 261-283

رضا حصاری؛ حامد ناجی اصفهانی


13. ملاحظاتی در باب آموزة هراکلیتوس (قطعة ب 25) در سنت آباء کلیسا

صفحه 5-23

لیلیانا کارولینا کارولینا سانچس‌کاسترو