دوره و شماره: دوره 17، شماره 38، اسفند 1399 
«ماهیت» در اندیشه قاضی سعید قمی

صفحه 93-120

10.22034/iw.2019.196498.1359

مهدی حریری؛ سید محمود یوسف ثانی؛ سید حسین موسویان


تحلیل معنای اتوس در آرای هراکلیتوس (مطالعه موردی: قطعه 119ب هراکلیتوس)

صفحه 203-230

10.22034/iw.2020.239274.1431

کاملیا طالعی بافقی؛ مریم سلطانی کوهانستانی؛ اسماعیل سعادتی خمسه