26. تبیینی نو از «اصالت وجود و ماهیت» از منظر استاد خسروپناه

دوره 13، شماره 30، پاییز و زمستان 1395، صفحه 133-156

محمّد قمی


27. ملاصدرای شیرازی و ملاهادی سبزواری و نقد نظریات حکما در مسئله وجود ذهنی

دوره 13، شماره 30، پاییز و زمستان 1395، صفحه 5-35

ذبیح الله اوحدی


28. سهروردی به مثابه هنر-دانشمند سینوی

دوره 13، شماره 30، پاییز و زمستان 1395، صفحه 5-20

نادیا مفتونی


29. نسبت امر «ممکن» با «زمان» و «قوه» در فلسفۀ فارابی

دوره 13، شماره 30، پاییز و زمستان 1395، صفحه 83-100

فاطمه شهیدی


30. نسبت مفاهیم اعتباری حقیقی و واقع خارجی وذهنی دروحدت وکثرت

دوره 13، شماره 30، پاییز و زمستان 1395، صفحه 157-174

سید مجید میردامادی