101. تصحیح انتقادی رسالة تشویق‌السالکین ملّا محمّد تقی مجلسی

دوره 09، شماره 21، بهار و تابستان 1391، صفحه 75-108

محمّدعلی طاوسی؛ محمودرضا اسفندیار


102. رباعیات خیام از دیدگاه جاویدان خرد

دوره 06، شماره 13، پاییز و زمستان 1388، صفحه 75-108

بابک عالیخانی


103. مقالة فی الشکل الرابع أبوالفتوح ابن‌الصلاح الهمدانی

دوره 11، شماره 25، بهار و تابستان 1393، صفحه 77-118

اسدالله فلاحی


104. روش جمع و تطبیق نزد ابن‌ابی‌جمهور

دوره 10، شماره 23، بهار و تابستان 1392، صفحه 77-100

رضا کوهکن


105. مسأله هنر نزد افلاطون با تأکید بر شهود مثال خیر

دوره 14، شماره 32، پاییز و زمستان 1396، صفحه 77-94

مریم سلطانی کوهانستانی


106. نقش قوه در تبیین وجود موجودات مادی در فلسفه ارسطو

دوره 11، شماره 26، پاییز و زمستان 1393، صفحه 83-118

احمد عسگری


107. نسبت امر «ممکن» با «زمان» و «قوه» در فلسفۀ فارابی

دوره 13، شماره 30، پاییز و زمستان 1395، صفحه 83-100

فاطمه شهیدی


108. کلیسای کاتولیک و جهان مدرن

دوره 13، شماره 29، بهار و تابستان 1395، صفحه 85-110

اسماعیل علی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خانی


109. هورقلیا» در نزد سهروردی

دوره 07، شماره 15، بهار و تابستان 1389، صفحه 87-104

بابک عالیخانی


110. جایگاه ثتا در مابعدالطبیعه

دوره 08، شماره 20، پاییز و زمستان 1390، صفحه 95-122

احمد عسگری


111. هویت تعلقی نفس و آثار آن در حکمت متعالیه

دوره 08، شماره 19، بهار و تابستان 1390، صفحه 95-110

عبدالله محمدی


112. تحلیل و تصحیح انتقادی رساله الاحجار الشداد اثر فیض کاشانی

دوره 07، شماره 17، پاییز و زمستان 1389، صفحه 101-128

سید حسین موسویان؛ سعید انواری


113. Equilibrium and Realization: William Chittick on Self and Cosmos

دوره 06، شماره 12، پاییز و زمستان 1388، صفحه 5-18

محمد رستم


114. Rethinking Philosophy in an Oriental Way

دوره 07، شماره 17، پاییز و زمستان 1389، صفحه 5-20

غلامرضا اعوانی


115. The Significance of Traditional Islamic Art for the Life of Muslim Societies in the Modern World

دوره 07، شماره 15، بهار و تابستان 1389، صفحه 5-10

حمید رضا فرزان یار


116. Walåyah and Islamic ontology

دوره 06، شماره 13، پاییز و زمستان 1388، صفحه 17-24

آکیرو ماتسوموتو


117. On Rumi’s Philosophy of Language

دوره 05، شماره 09، پاییز و زمستان 1387، صفحه 39-98

آکیرو ماتسوموتو


118. معاد جسمانی از منظر دو حکیم آقا علی مدرس زنوزی و آیت الله رفیعی قزوینی

دوره 06، شماره 10، بهار و تابستان 1388، صفحه 71-92

سید علی علوی قزوینی


119. تقریری از وجود مطلق و مقید از دیدگاه ملاصدرا

دوره 15، شماره 34، پاییز و زمستان 1397، صفحه 73-88

حسام الدین شریفی


120. والنتینیه و آموزۀ مونیستی

دوره 16، شماره 35، بهار و تابستان 1398، صفحه 79-96

مجتبی زروانی؛ افسانه فلاح نژاد دلیوندانی


121. معرفت شهودی در فلسفه‌ افلاطون

دوره 10، شماره 24، پاییز و زمستان 1392، صفحه 81-104

ایمان شفیع بیک


122. خطبه توحید ابن سینا و ترجمه آن از حکیم عمر خیام

دوره 08، شماره 18، بهار و تابستان 1390، صفحه 83-103

نجفقلی حبیبی


123. تصحیح رساله إلی صدیق فی إبطال ما نسب إلیه فی الخطب از نامه های مهم ابن سینا

دوره 07، شماره 14، بهار و تابستان 1389، صفحه 83-98

نجفقلی حبیبی


124. تقریری از واقع‌نمایی گزاره‌های اخلاقی بر پایه تحلیل فلسفی فعل اخلاقی

دوره 12، شماره 28، پاییز و زمستان 1394، صفحه 85-101

مهدی عبدالهی


125. غزالی و فلسفه اسلامی

دوره 06، شماره 11، بهار و تابستان 1388، صفحه 87-101

رضا داوری اردکانی