تعداد مقالات: 274
251. رویکرد اریگن اسکندرانی در خداشناسی: بررسی ادله اریگن در امکان شناخت خدا

دوره 17، شماره 37، بهار و تابستان 1399، صفحه 107-126

زهرا دشتی؛ شهرام پازوکی


252. پیشینی‌انگاری و خوریسموس افلاطونی در خاستگاه تمایز هستی‌شناختیِ هایدگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1400

احمد رجبی


253. ترکیب اتحادی از منظر صدرالدین دشتکی

دوره 17، شماره 38، پاییز و زمستان 1399، صفحه 123-149

داود حسینی؛ رضا درگاهی فر


254. ترجمه ریشه‌ای و تفسیر ریشه‌ای، مقایسه دو آزمایش ذهنی

دوره 17، شماره 37، بهار و تابستان 1399، صفحه 127-144

حسین شقاقی


255. بدهی‎چیته در بودایی مهایانه

دوره 17، شماره 37، بهار و تابستان 1399، صفحه 145-167

الهه صفری؛ ابوالفضل محمودی


258. پردیس آسمانی کوئِن‌لوئِن در تعلیم دائویی

دوره 17، شماره 38، پاییز و زمستان 1399، صفحه 181-200

اسماعیل رادپور


259. تبیین دلایل ابن‌سینا برای اسناد صدق و کذب به گویندة خبر در تحلیل قضیه

دوره 17، شماره 37، بهار و تابستان 1399، صفحه 187-205

حمید علایی نژاد؛ محمدمسعود خداوردی


260. تحلیل معنای اتوس در آرای هراکلیتوس (مطالعه موردی: قطعه 119ب هراکلیتوس)

دوره 17، شماره 38، پاییز و زمستان 1399، صفحه 201-228

کاملیا طالعی بافقی؛ مریم سلطانی کوهانستانی؛ اسماعیل سعادتی خمسه


261. بررسی تطبیقی مفهوم حقیقت مطلق در اندیشه ناگارجونه و ابن عربی

دوره 17، شماره 37، بهار و تابستان 1399، صفحه 207-232

معصومه فتح اللهی؛ محمودرضا اسفندیار


263. تصحیح علمی -انتقادی رسالة «النیروزیّة»

دوره 17، شماره 37، بهار و تابستان 1399، صفحه 233-253

لیلا کیان‌خواه؛ سید حسین موسویان


265. حکمت خسروانی در اندیشة حافظ شیرازی و بررسی امکان تأثیر اندیشة شیخ اشراق بر آن

دوره 17، شماره 38، پاییز و زمستان 1399، صفحه 283-312

محمد رضا مرادی؛ شبنم حاجی میرزایی


266. خوانش ارسطویی از مفهوم شانس در نظریه ی تکامل داروین

دوره 17، شماره 38، پاییز و زمستان 1399، صفحه 313-340

فاطمه مشکی باف مقدم؛ فرح رامین


267. بررسی انتقادی مقاله‌ی «نقدی بر زیبایی‌شناسی شوان»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1400

حبیب دلیری؛ محمدفرید خدارحمی


268. بررسی دیدگاه زینر در یکسان‌انگاری «مایا» در اوپانیشاد شوتاشوتره و «خدعه» در معراج‌نامه بایزید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

محمدهادی توکلی


269. کوته‌نظری و فعالیت دانشگاهی: چگونه رذیلتی فکری می‌تواند اجتماع علمی را آلوده کند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

امیرحسین خداپرست


270. تاملی بر سمانتیک و متافیزیک قابلیت‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

محمدحسین محمدعلی خلج


271. راه فکری هایدگر: مراحل و منازل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

سید مسعود زمانی


273. تقدم حکمت عملی بر حکمت نظری در مکتب اشراقی سهروردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

نوشین نظیری خامنه؛ سید عباس ذهبی؛ بابک عباسی؛ احمد بهشتی


274. رویکرد معرفتی به انواع طبیعی زیستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

محمدمهدی هاتف